Home Ödeme Sistemleri Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında Düzenlenecek Rapor Formatına İlişkin Genelge nedir? Nasıl ulaşılabilir?

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında Düzenlenecek Rapor Formatına İlişkin Genelge nedir? Nasıl ulaşılabilir?

5 min read
0
0
878

Bilindiği üzere, 27/06/2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanunun (Kanun) 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında bu Kanun kapsamında ödeme
hizmetleri alanında faaliyette bulunmak isteyen ödeme kuruluşlarının, 18 inci maddesinin (2) numaralı
fıkrasında da bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşlarının
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecekleri hüküm
altına alınmıştır. Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 27/06/2014 tarih ve 29043 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Faaliyet İzni” başlıklı 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında ise, Türkiye’de ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç
etmek üzere Kanunun 14 üncü ve 18 inci maddeleri uyarınca Kurumumuza yapılacak faaliyet izni
başvurularında, başvuru dilekçelerine eklenecek bilgi ve belgeler sayılmıştır.
Anılan fıkranın (ç) bendinde “Şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip
ödenmediği, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan başlangıç sermayesinin tutarı
ve öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilecek uygun hizmet birimleri, şikayet ve itirazlarla ilgili birimler ile
bu Yönetmeliğe uygun iç kontrol, risk yönetimi, muhasebe, bilgi sistemleri ve raporlama sistemlerinin
kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin
görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine
ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ilişkin olarak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarından Kurum tarafından yayınlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili
Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde
inceleme neticesinde hazırlanan rapor… eklenir.” hükmüne yer verilmiş olup; mezkur fıkrada devamla, (ç)
bendi kapsamında düzenlenecek raporun şekil ve kapsamını belirlemeye Kurumun yetkili olduğu hüküm
altına alınmıştır.
Bu çerçevede, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında bağımsız
denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde inceleme neticesinde hazırlanacak ve faaliyet izni başvurularında
Kurumumuza sunulacak raporların ilişikte yer alan şekil ve kapsamda düzenlenmesi gerekmektedir.

Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesi Kapsamında Düzenlenecek Rapor Formatına İlişkin Genelge

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0113.pdf
Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…