Home Ödeme Sistemleri BDDK, Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı yayımladı

BDDK, Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı yayımladı

16 min read
0
0
500

BDDK, Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı yayımladı. Yönetmelik kapsamında aşaıdaki değişiklikler yapılmıştır:

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

(n) Kart şeması: Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısı da dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile anlaşma yapma faaliyetini,” ibaresi “ile anlaşma yapma yetkisi verme faaliyetini,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma,” ibaresi “Kart kuruluşları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(6) Kart çıkaran kuruluşlar, müşterilerine yurt içinde kullandıracakları kartları, bu Yönetmeliğe göre Türkiye’de faaliyet izni almamış bir kartlı sistem kuruluşunun kart şemasına tek başına tanımlı olacak şekilde çıkaramaz. Türkiye’de faaliyet izni almamış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının yurt içinde kullanılacak bir kartta tanımlı olması, ancak söz konusu kartlarda Türkiye’de faaliyet izni almış bir kartlı sistem kuruluşunun kart şemasının da tanımlı olması halinde mümkündür. Kart üzerinde bir kart şeması markasına yer verilmesi durumunda kartın tanımlı olduğu tüm kart şeması markalarına yer verilmesi zorunludur. Türkiye’de üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olarak faaliyet izni almış bir kuruluşun POS’u üzerinden işlem gerçekleştirilmesi kartın yurt içinde kullanılması olarak kabul edilir.” “(7) Kart çıkaran kuruluşlar, altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’de şube ya da temsilcilik açan merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının kart şeması markaları da dâhil olmak üzere, kart başvurusu sırasında müşteriye kartın hangi kartlı sistem kuruluşunun kart şeması ile çıkarılacağına ilişkin tercih hakkı sunmakla, bu tercih hakkına uymakla ve müşteriyi, kartın yurt içi ve yurt dışı kullanım durumları da dâhil olmak üzere, tüm kart şeması seçeneklerinin işlevleri, maliyetleri, müşteri hakları ve güvenlik özellikleri hakkında açık ve objektif bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Söz konusu tercih hakkının uygulanmasında, altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri birden fazla kart şeması markasını aynı anda tercih etmeye zorlanamaz ve kart tahsisinden önce müşterinin birden fazla kart şemasını aynı anda kullanmayı tercih etmesi halinde kartına öncelikli olarak hangi şemanın uygulanacağını belirleyebilmesi de sağlanır. Müşterinin öncelikli kart şemasının değiştirilmesini talep etmesi durumunda söz konusu talebin en geç on beş gün içerisinde kart çıkaran kuruluş tarafından yerine getirilmesi zorunludur.” “(8) Yurt dışında yerleşik işyerleri tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunulması halinde, kart çıkaran kuruluşlar, yurt dışında yerleşik söz konusu işyerlerine tahsis edilmiş POS’lar üzerinden gelecek işlem onayı isteklerine, bu isteklerin yalnızca Türkiye’de üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olarak faaliyet izni almış bir kuruluşun POS’u üzerinden gelmesi şartıyla onay verebilirler. Yurt dışında yerleşik işyerleri tarafından Türkiye’de işyeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan mal ve hizmetlere ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı halinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir. Kurul, faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave kriterler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(10) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, üye işyerlerine kullandıracakları POS’lar üzerinde Türkiye’de faaliyet izni almış tüm kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının tanımlı olmasını sağlamakla; kabul edilen kart üzerinde birden fazla kartlı sistem kuruluşunun kart şemasının tanımlı olması ve bu kart şemalarının hepsinin POS üzerinde de tanımlı olması halinde, kart hamili aksini belirtmediği sürece otomatik olarak 21 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca kart hamilinin tercih ettiği öncelikli kart şemasını kullandırmakla, kart hamilinin aksi yönde tercihte bulunması halinde ise kart hamilinin tercihine uygun olarak kart üzerinde tanımlı olan diğer kart şemalarını kullandırmakla yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kart çıkaran kuruluşlar tarafından çıkarılan kartlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası hükümlerinden muaftır. Söz konusu kartların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yenilenmesi halinde, bu muafiyet uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI GENEL GEREKÇE Bilindiği üzere, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesinde kartlı sistem kuruluşları “Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlar” olarak tanımlanmış olup, Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma ve bilgi alışverişi faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (Kurul) izin almaları gerekmektedir. Bu kapsamda, kartlı sistem kuruluşları bakımından faaliyet izni alımının teşvik edilmesi, ülkemizde faaliyet izni almak suretiyle faaliyette bulunan/bulunacak olan kartlı sistem kuruluşlarının yaygınlaştırılmasının sağlanması, bu suretle hizmet çeşitliliğinin artırılması ve kartlı ödemeler ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, bahse konu Yönetmelikte; – Kartlı sistem kuruluşu tanımı dikkate alınarak Yönetmelikte yer alan yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi muhtemel ifadelerin düzeltilmesi, – İki veya daha fazla kartlı sistem kuruluşunun kart şemasının kullanımına ilişkin uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği’nin 2015/751 sayılı düzenlemesinin ilgili hükümleri de dikkate alınarak, Türkiye’de faaliyet izni almamış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının yurt içi işlemlerde kullanılacak kartlar üzerinde tek başına yer almaması, böylelikle yurt içinde kullanılmak üzere çıkarılan kartlarda bir kart şemasının markasına tek başına yer verilebilmesi için ilgili kartlı sistem kuruluşunun faaliyet izni almasının teşvik edilmesi ile müşterilere kart başvurusu sırasında hangi kart şeması markası ile kart çıkarılacağına ilişkin tercih hakkı sunulması zorunluluğunun getirilmesi, – Söz konusu değişikliklerle uyum sağlanması amacıyla, teknik altyapıya ilişkin olarak üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara, yurt içinde kullandırılacak kartları kabul eden üye işyerlerindeki POS’ları üzerinde de Türkiye’de faaliyet izni almış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının tanımlı olmasını sağlama zorunluluğu getirilmesi hususlarında değişikliklerin yapılması, ayrıca mevcut kartların bu değişikliklerden etkilenmeden kullanımına devam edilmesinin sağlanması ve söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra yenilenecek kartlar için geçerli olduğunun netleştirilmesi amacıyla Yönetmeliğe geçici madde eklenmesi öngörülmektedir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

https://mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=11180&MevzuatTertip=5

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Sistemleri

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…