Home Ödeme Sistemleri Bankaların uzaktan kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair taslak yayımlandı

Bankaların uzaktan kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair taslak yayımlandı

14 min read
0
0
693

Hakkımızda Haberler Eğitimler Etkinlikler Yayınlar İş Birlikleri Ana Sayfa Bankacılık BankacılıkHaber Bankaların uzaktan kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair taslak yayınlandı 31 Ağustos 2022 BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) resmi web sitesi üzerinden, “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” yayınladı. Konuya ilişkin açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere, bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirlerin uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kurumumuz tarafından bu defa, tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla müşteri olabilmesini ve dijital bankaların da tüzel kişi müşteri edinimini sağlamak amacıyla “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. Taslak Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.” Bağlantı tıklandığında indirilen PDF dosyasında şunlar yer aldı: “BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1- 1/4/2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (k), (l), (m), (n) bentleri eklenmiştir. “g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi, gerçek kişi taciri veya tüzel kişinin temsilcisini ya da temsilcilerini, k) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, l) Sicil Gazetesi: Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, m) Ticaret Sicili Yönetmeliği: 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğini, n) Tüzel kişi: 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerini” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(9) Uzaktan kimlik tespiti süreci, 18/6/2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesine uygun şekilde tasarlanır. Bu Yönetmelikte yer verilen kontroller, engelli kişilerin engel durumuna göre tesis edilir.” MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınır, alınan veriler kullanılarak kişi ve tüzel kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlandırılır.” MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Kimlik belgesinin doğrulanması, yakın alan iletişimi kullanılarak ikinci fıkrada geçen yöntemle veya kimlik belgesinin sahip olduğu birinci fıkrada ifade edilen görsel güvenlik unsurlarından en az dört adedinin şekil ve içerik bakımından kontrolü ile sağlanır. Sadece görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması hallerinde banka ilave olarak kişi ile sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka bankadaki gerçek kişi, gerçek kişi tacir ve tüzel kişinin kendi hesabından yapılmasını zorunlu tutar.” MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “Tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde kişinin doğrulanması MADDE 7/A – (1) Tüzel kişinin kimliğinin tespit edilmesini teminen; kişinin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kimlik tespiti yapılır ve tüzel kişiyi temsile yetkili olduğu 2 doğrulanır. Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması durumunda bu doğrulamanın aynı anda yapılması aranmaz. (2) Kişinin temsil yetkisi, kişiden alınan bilgilerin bankanın erişimine açık olan MERSİS, Sicil Gazetesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait veri tabanlarından sorgulama yapılarak edinilen bilgiler ile eşleştirilmesi suretiyle doğrulanır. (3) Müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntüleri oluşturabilir. İmza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde bulunan imza örneği ile karşılaştırılır. Ayrıca, imza sirkülerinin mevcudiyeti, üzerindeki tarih ve yevmiye numarasının Türkiye Noterler Birliğinin veri tabanı üzerinden sorgulanmak suretiyle teyit edilir. Tüzel kişinin kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler ve doğrulanması MADDE 7/B – (1) Tüzel kişinin kimliğinin tespit edilmesini teminen; tüzel kişiye ilişkin kişiden edinilen bilgilerin, bankanın erişimine açık olan MERSİS, Sicil Gazetesi, Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait veri tabanlarından sorgulama yapılmak suretiyle alınan diğer bilgiler ile eşleştiği teyit edilir. Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresi MERSİS ve Sicil Gazetesi; vergi kimlik numarası ise Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı üzerinden doğrulanır.” MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve kişiden kendisinin veya tüzel kişinin banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olur.” MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi ve tüzel kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak bankanın sorumluluğundadır. Banka uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti yaptığı müşteriyi farklı bir risk profilinde izler. Bu kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır. Müşteriye ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü bankadadır.” MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 5 inci bölümüne eklenmek ve 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve izleyen maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. “Yapay zekâ temelli uygulamalar MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte müşteri temsilcisinin yapacağı ifade edilen işlemlerin yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.” MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer. MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Sistemleri

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…