Home Ödeme Sistemleri Kanun ve Mevzuatlar 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun nedir?

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun nedir?

4 min read
0
0
1,384

5549 sayılı Kanun ile; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesini ve anılan suçlarla mücadelede etkinliğin sağlanmasını teminen yasal düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda yükümlülükler belirlenmiş ve MASAK’ın görev ve yetki alanı aklama ile mücadelenin yanı sıra terörün finansmanıyla mücadeleyi de içerecek şekilde genişletilmiştir.

5549 sayılı Kanunda münhasıran terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik yapılan düzenlemelerin yanı sıra, terörün finansmanının aklamanın öncül suçları arasında yer alması hasebiyle aklama ile mücadeleye ilişkin yapılan düzenlemelerin de terörün finansmanıyla mücadele kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmektedir.

5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

5549 sayılı Kanunun 19/e maddesi ile MASAK Başkanlığına suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimleri almak, analiz etmek ve değerlendirmek, anılan Kanun maddesinin (ı) bendi ile de aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek görev ve yetkisi verilmiştir.

5549 sayılı Kanunun el koyma başlıklı 17 nci maddesinde; aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre mal varlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5549.pdf

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Kanun ve Mevzuatlar

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…